Kierownik Testów

Dane personalne
*
*
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO BP Finat sp. z o.o. oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych

 

[Administrator]

Administratorem Twoich danych osobowych jest PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5 (Finat).

                   

[Dane kontaktowe]

Możesz skontaktować się z Finat poprzez adres email: rekrutacja@finat.pl lub pisemnie (adres siedziby Finat). Finat wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: iod_finat@finat.pl lub pisemnie (adres siedziby Finat). Z inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

[Cele przetwarzania i podstawa prawna]

Finat przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks Pracy;
 • archiwizacyjnym i statystycznym;
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w tym zapobiegania oszustwom, wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

   

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • przepis prawa – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks Pracy;
 • zgoda – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie jaki nie wynika z tych przepisów;
 • uzasadniony interes administratora – dla prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb, zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w tym wyjaśniania okoliczności nieprawidłowego korzystania z usług, celów archiwizacyjnych i statystycznych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

   

  [Okres przechowywania danych]

  PKO Finat przechowuje Twoje dane osobowe dla celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 8 lat od daty otrzymania aplikacji rekrutacyjnej lub do chwili wycofania przez Ciebie zgody. Okresowo możemy Cię pytać o ponowne wyrażenie (przedłużenie) zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach.

  Finat przechowuje dane dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług do chwili wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu przydatności tych danych, nie dłużej niż przez okres ważności wyrażonej przez Ciebie zgody na kierowanie komunikacji marketingowej.

   

  [Przekazywanie danych i odbiorcy danych]

  W zakresie w jakim wyraziłeś na to zgodę, PKO Finat przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom z Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.* oraz innym podmiotom, dla których PKO Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, do celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz do celów marketingu bezpośredniego ich własnych produktów i usług, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb.

  Ponadto PKO Finat przekazuje Twoje dane osobowe dostawcom i podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie PKO Finat (m.in. podmiotom, na rzecz których PKO Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, czy dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z PKO Finat i wyłącznie zgodnie z poleceniami PKO Finat.

  *Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/

  [Twoje prawa]

  Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo do:

 • wycofania zgody - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • przeniesienia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od PKO Finat swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W sytuacjach przewidzianych prawem oraz w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu PKO Finat, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych.

[Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania]

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie jest możliwy udział w obecnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podanie innych danych w tych celach, a także ich podanie w celach marketingowych jest dobrowolne.